GDPR and privacy? Click here for our Privacy Policy

Röker och gaser vid svetsning och lödning är farliga


Risker med svetsrök
Svetsrök innehåller partiklar och gaser som är farliga.
 
Om man andas in svetsrök, kan man redan
efter mycket kort tid få symptom som
  • Ovanlig trötthet
  • Irritation i näsan/ögonen/luftvägarna
  • Hosta och slem i luftvägarna
  • Tryckkänsla över bröstet och
  • Försämrad lungfunktion
  • Ökad risk för lungcancer, speciellt om man
  • svetsat i rostfritt stål (då bildas cancerframkallande krom- och nickelföreningar)
  • Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar
  • Påverkan på nervsystemet
  • Påverkan på fortplantningen (fosterskador eller sämre möjlighet att få barn)
 
Hälsoriskerna varierar något beroende på vilken
svetsmetod som används och vilket gods man
svetsar i. Ju längre tid man utsätts för svetsröken
och ju högre halterna är, desto större är risken att
bli sjuk.

Svetsrök

Inandning av svetsrök är en av de allvarligaste riskerna för svetsare. Svetsrök innehåller ämnen som på längre sikt kan orsaka sjukdomar. Många av de besvär och sjukdomar som svetsrök kan ge upphov till, visar sig först när man utsatts för svetsrök under en längre tid. Därför är det viktigt att skydda sig mot svetsröken, även om man inte tycker att man känner av några besvär just när man utsätts för den.


Nedermans produkter och lösningar bidrar till förbättrad produktionsdrift, minskar påfrestningen på miljön från olika industriprocesser och skyddar människor från skadligt damm och skadliga partiklar, fiber, gas, svetsrök, fordonsavgaser och oljedimma.

© Copyright Nederman Holding AB